แบบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" สำหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
และผู้ที่สนใจ